top of page

Propozície

KEDY: 9. 3. 2024 (sobota) 

KDE:  kataster obce Veľké Kozmálovce (okres Levice), začiatok a koniec pretekov v Kultúrnom dome Veľké Kozmálovce


ORGANIZÁTOR: obec Veľké Kozmálovce

Organizačné detaily

Harmonogram pretekov

17:00 - 18:00 registrácia (Kultúrny dom vo Veľkých Kozmálovciach)

18:00 otvorenie pretekov (uvítanie, vysvetlenie pravidiel, spoločná rozcvička)

18:30 rozdanie máp (5 min na naštudovanie mapy a zvolenie taktiky)

18:35 hromadný štart

19:35 dobeh do cieľa

20:30 vyhodnotenie pretekov

Veková skupina súťažiacich

muži, ženy, mix (muži + ženy) - pre všetky minimálne 16 rokov, X-gen (1. člen do 16 rokov, 2. člen nad 18 rokov)

pozn. všetci účastníci s výnimkou jedného člena v kategórii X-gen musia mať nad 16 rokov

Termín prihlásenia

online alebo na mieste v deň behu (avšak registrujte sa radšej skôr, lebo máme svoje limity)

Ceny

Prvé tri miesta v každej kategórii čakajú krásne ceny. Každý registrovaný účastník dostane štartovný balíček, ktorý obsahuje štartovné číslo (každý bežec je ho povinný mať na viditeľnom mieste), pero, náramok, mapu.

Štartovné za dvojicu

online 20, na mieste 25€

Druh pretekov

Nočný orientačný beh dvojíc v katastri obce Veľké Kozmálovce, v blízkosti rieky Hron. Cieľom dvojice je prejsť všetkými kontrolnými stanovišťami (KS), resp. ich čo najväčším počtom a dostať sa do cieľa. Na orientáciu v teréne sa používa mapa so zakreslenými KS. Trasa cesty je stavaná v blízkosti rieky Hron a na území obce a v jej blízkom okolí a teda presný počet km, koľko má pátračka, závisí od každej dvojice individuálne.

Kontrolné stanovištia

Na jednotlivých bodoch zakreslených v mape sú viditeľné kontrolné stanovištia s kódom, ktorý si je povinná dvojica zapísať do štartovného preukazu. Kód slúži ako preukázanie nájdenia danej kontroly. Dvojica si zvolí svoje poradie absolvovania jednotlivých kontrolných stanovíšť. Akékoľvek opisovanie kódov od druhých pretekárov a premiestňovanie kontrolných stanovíšť sa trestá vylúčením súťažiacich.

Hodnotenie

Na základe času súťaženia dvojice v kategóriách muži, ženy, mix a x-gen. Dvojice majú na dobehnutie do cieľa 60 min, po limite sa pripočítavajú trestné minúty - resp. odpočítavajú sa body za získané kontroly. Za správne opísanie kódu na KS získava dvojica bod. Pri vynechanej kontrole alebo zlom opise kódu súťažiaci nemôže získať bod. Dvojica s najväčším počtom bodov sa stáva víťazom pretekov (v každej kategórii zvlášť).

Vybavenie súťažiacich

Vhodné športové oblečenie a obuv do terénu podľa aktuálneho počasia, čelová lampa, reflexné prvky, preukaz poistenca, súťažiaci obdrží štartovný preukaz, mapu a pero pri registrácii.

Poznámky

Pre súťažiacich je zabezpečený pitný režim, občerstvenie, prvá pomoc, toalety, úschovňa batožiny a šatňa. Orientačný beh sa koná aj v prípade nepriaznivého počasia. Vstup do budovy KD bude umožnený len registrovaným účastníkom.

POČAS PRETEKOV PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ POUŽÍVANIA ALKOHOLU, CIGARIET A INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK.

Súťažiaci sú povinní v maximálnej miere brať ohľad na bežcov a vyhnúť sa prípadnej kolízii a kontaktu s ostatnými účastníkmi pretekov a účastníkmi cestnej dopravy a riadiť sa pravidlami "fair play" hry.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za zdravie a majetok účastníkov podujatia.

Registráciou dávate súhlas na zverejnenie fotografií a video dokumentácie účastníkov podujatia na našom webe a facebooku. Každý sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku , nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, poškodenie a premiestňovanie kontrolných stanovíšť ) alebo ohrozovania bezpečnosti a zdravia účastníkov a nerešpektovania pokynov organizátorov.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov, ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasu modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia, prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. 

bottom of page